Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SocialFind
E-mail: info@socialfind.nl
Website: www.socialfind.nl
  

Definities
SocialFind: opdrachtnemer gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 72417234.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SocialFind een Overeenkomst is aangegaan ter uitvoering van de opdracht .
Partijen: SocialFind en opdrachtgever samen.
Kandidaat: degene die betrokken wordt in de werving en selectie werkzaamheden van SocialFind ten behoeve van de opdrachtgever.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en SocialFind tot het verrichten van werkzaamheden door SocialFind ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging/overeenkomst van opdracht.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij SocialFind zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor SocialFind voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van SocialFind zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor vervolgopdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt SocialFind zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.

 

Prijzen en betalingen
1. Alle prijzen die SocialFind hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals o.a. reiskosten etc, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer.
3.Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens SocialFind op te schorten, danwel enige inhouding of verrekening toe te passen.
4.Indien de betalingstermijn van 14 dagen wordt overschreden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever zonder nadere aankondiging, over de openstaande factuur/facturen de wettelijke (handels) rente verschuldigd aan SocialFind. Opdrachtgever is in dat geval bovendien een vergoeding verschuldigd voor de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, ter hoogte van minimaal 15% van de onbetaald gelaten factuur / facturen, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger liggen.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die SocialFind maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

 

Uitvoering van de overeenkomst
1. SocialFind zal zich naar beste vermogen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Alle diensten van SocialFind worden uitgevoerd als overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 BW op basis van een inspanningsverbintenis.
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.
3. SocialFind heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet volledig door Opdrachtgever aan SocialFind ter beschikking zijn gesteld, dan heeft SocialFind het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uit de vertraging/ opschorting voortvloeiende extra kosten en/of extra uren komen voor rekening van de opdrachtgever.
5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van derden.
6. De termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden door SocialFind zijn niet fataal. Indien SocialFind niet tijdig heeft gepresteerd, dient hij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een termijn van 14 dagen te worden gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen. Alleen indien SocialFind ook na het verstrijken van de aanvullende termijn van 14 dagen zijn verplichtingen niet nakomt, kan er sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door SocialFind.

 

Beklag
1. Indien SocialFind de overeenkomst niet (volledig) nakomt, dan wel de prestatie van SocialFind niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever, dan dient Opdrachtgever hiervan direct schriftelijk beklag te doen bij SocialFind.
2. De Klachten zoals in eerste lid van dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever echter niet op.
3. Een aanspraak van Opdrachtgever tegen SocialFind vervalt, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij SocialFind, dit uiterlijk binnen één maand nadat de Opdrachtgever bekend was (of redelijkerwijze kon zijn), met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
4. Klachten omtrent enige factuur van SocialFind moeten binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij SocialFind te zijn ingediend. De bewijslast, dat een klacht tijdig is ingediend, rust op Opdrachtgever. Na het verstrijken van de termijn van 10 dagen, worden klachten niet meer in behandeling genomen en staat de verschuldigdheid van de factuur onherroepelijk vast.
5. Indien buiten de in dit artikel omschreven gevallen door SocialFind aan een klacht (toch) aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.

 

Overmacht
1. Indien SocialFind zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen ziekte van medewerkers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat SocialFind alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in dit artikel zich voordoet, de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

 

Looptijd overeenkomst, opzegging, opschorting en ontbinding
1. Binnen de initiële contractstermijn zoals genoemd in de opdrachtbevestiging kan Opdrachtgever niet tussentijds opzeggen.
2. Na afloop van de initiële contractstermijn wordt de samenwerking automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
3. Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan kunnen partijen de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4. SocialFind heeft het recht nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen, indien beslag wordt gelegd op goederen van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.
5. Indien zich een van de in dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen van SocialFind jegens Opdrachtgever – uit welke hoofde dan ook – onmiddellijk opeisbaar worden.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. SocialFind kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade. SocialFind is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de gemaakte of nog te maken kosten om de diensten c.q. werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst (alsnog) deugdelijk te (laten) verrichten.
3.Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade als bedoeld in dit artikel. Onder indirecte schade valt (dan ook) o.a., maar niet uitsluitend, omzetverlies, gederfde winst en gemiste besparingen.
4. SocialFind is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever
5. SocialFind is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden en is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de door hem ingeschakelde derde te aanvaarden.
6. Indien SocialFind aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de opdracht, althans tweemaal het factuurbedrag voor het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SocialFind vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
8. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van bewuste roekeloosheid van SocialFind of zijn bestuurder(s).
9. De opdrachtgever vrijwaart SocialFind tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door SocialFind geleverde producten en/of diensten.

 

Intellectuele eigendom
1. De (intellectuele) eigendom van alle door Opdrachtgever aangeleverde bestanden, opdrachtgever- en marktgegevens en alle andere bedrijfsunieke vertrouwelijke gegevens berust bij Opdrachtgever.
2. De intellectuele eigendomsrechten van alle door SocialFind ontwikkelde content voor online recruitment en sales campagnes, waaronder o.a. maar niet uitsluitend begrepen de content van social media campagnes, social media teksten, foto’s, video’s, beeldmateriaal, animaties, vacatureteksten, sales pitches en websites, berust uitsluitend bij SocialFind.

 

Verbod op overname medewerkers
1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op geen enkele manier, medewerkers van SocialFind in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Dit tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim door de enkele overtreding van het in dit artikel bepaalde en zal aan SocialFind in dat geval een direct opeisbare boete verbeuren van € 25.000,- per overtreding onverminderd het recht van SocialFind schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

 

Privacy en verwerking persoonsgegevens
1. Voor zover in het kader van het verrichten van de diensten Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Door SocialFind zullen maatregelen getroffen worden om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Geheimhouding
1. Partijen moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie waarvan zij weten of behoren te begrijpen, dat deze van vertrouwelijke aard is, dit tenzij er enige wettelijke verplichting tot openbaarmaking van toepassing is. Als vertrouwelijke informatie geldt tenminste de informatie die is en/of wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst, waaronder -doch niet uitsluitend- tarieven en (persoons)gegevens van kandidaten.
2. Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen ingeschakelde derden.

 

Boetebeding
1. Indien opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van SocialFind een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 10.000,-. Daarnaast verbeurt opdrachtgever een bedrag € 500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
3.Het verbeuren van de in dit artikel bedoelde boete, doet geen afbreuk aan het recht van SocialFind om naast de boete een volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Slotbepalingen
1.Bij nietigheid of onverbindendheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
2.Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SocialFind is gevestigd, is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.
 
Versie oktober 2023
 

Benieuwd hoe SocialFind jouw organisatie kan helpen?